Projekt budowlany

Co to jest projekt budowlany? Inaczej dokumentacja budowlana, składa się z dwóch części: projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospadarowania działki (w niektórych przypadkach terenu - jeżeli wymagane są zmiany w otoczeniu naszej działki). Wszystko to opisuje Rozporządzenie Ministra, które można pobrać ze strony sejmu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

Projekt architektoniczno budowlany

Projekt zawiera rzuty wszystkich kondygnacji, fundamentów, piwnic oraz dachu oraz w przypadku dachu spadzistego – również więźby dachowej. Do tego co najmniej 1 przekrój, który powinien być wykonany w charakterystycznym miejscu (najczęściej przez schody). Do kompletu jeszcze wszystkie elewacje.

Typowa skala rysunków jest nie mniejsza niż 1:100, a w przypadku projektu rozbudowy lub adaptacji 1:50. Detale w skali 1:10 lub większej. Projekt musi zawierać także rysunki konstrukcji.

Częśc opisowa projektu zawiera informacje na temat posadowienia budynku, użytych materiałów, konstrukcji oraz informacje na temat instalacji, opisy ścian (przegród) wraz z opisem ich współczynników izolacyjności termicznej. W projekcie powinna znaleźć się charakterystyka energetyczna projektowanego domu z informacją o rocznym zapotrzebowaniu energetycznym na ogrzanie 1 m2 powierzchni.

W projekcie znajdują się także wszystkie dane liczbowe, takie jak powierzchnia netto domu, z wyodrębnieniem części nadziemnej i podziemnej (jeśli dom jest podpiwniczony), kubatura ogrzewana i nieogrzewana. W przypadku rozbudowy lub adaptacji dane liczbowe powinny być podane w zestawieniu pozwalającym porównać stan przed realizacją projektu i po.

Do projektu dołączona musi być też sporządzona przez projektanta informacja BIOZ czyli opis bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

Projekt zagospodarowania działki

Inaczej jest to plan zagospodarowania działki i jej otoczenia w granicach objętych zmianami.

Wykonywany jest najczęściej w skali 1:500, wykonywany na mapie dostarczonej przez geodetę. Możemy z niego odczytać usytuowanie i rozmiary domu, odległości od granic działki, projektowane chodniki i dojazdy, miejsce parkingowe, a także inne obiekty zlokalizowane na działce.

Na tym etapie niezbędne jest podanie:

  • powierzchni działki
  • powierzchni zabudowanej
  • powierzchni planowanych utwardzeń
  • powierzchni, która pozostanie biologicznie czynna.

Plan zagospodarowania terenu wykonuje się jako ogólny, uwzględniająć uzbrojenie: przyłącza wodne lub studnię, kanalizację (lub szambo, lub przydomową oczyszczalnię), przyłącze energii elektrycznej, gazu i ewentualnie inne, na przykład telekomunikacyjne.

W projekcie trzeba także opisać wprowadzane ingerencje w środowisko, takie jak wycinki drzew, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych, sposób skierowania wód opadowych.

Występowanie o pozwolenie na budowę

Dokumentacja przekazana do urzędu powinna być trwale oprawiona, z ponumerowanymi stronami i rysunkami. Na stronie tytułowej i w metryczkach rysunków trzeba podać dane inwestycji, w tym adres domu i numery ewidencyjne działek, na których ma być zbudowany, imię, nazwisko i adres inwestora, nazwę oraz adres pracowni projektowej lub dane projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności, a także numery uprawnień budowlanych oraz wpisów na listy właściwej izby inżynierów lub architektów.

Projekt budowlany sporządza się co najmniej w czterech egzemplarzach: pierwszy trafia do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, drugi zostaje w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę, dwa egzemplarze są dla inwestora. Jeden dla kierownika budowy, a drugi przechowujemy w domu.