Kto jest kim na budowie

Proces budowy jest procesem dość złożonym, zwykle bieże w nim udział szereg osób i każdy z nich ma ściśle określone obowiązki na budowie. Wśród uczestników procesu możemy wymienić:

  • inwestora
  • inspektora nadzoru inwestorskiego
  • projektanta
  • kierownika budowy

Inwestor

Właściwie od niego wszystko się zaczyna, do jego obowiązków należy zorganizowanie całej budowy, zlecenie opracowania projektu, wyznaczenie kierownika budowy, dopilnowaanie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zlecenia wykonania robót oraz ich odbioru. Musi pamiętać o oznaczeniu placu budowy odpowiednią tablicą informacyjną oraz zadbać o to by przed rozpoczęciem prac dokonano wpisu w dzienniku budowy. Większość z tych czynności muszą przeprowadzić osoy z odpowiednimi uprawnieniami, stąd rola inwestora sprowadza się do zlecenia tych czynności odpowienim osobom.

Projektant

Projektant jest zwykle pierwszą osobą do której trafia inwestor. Do obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy oraz wymaganiami prawa budowlanego i wiedzy technicznej. W zależności od złożoności inwestycji zapewnienie udziału w opracowaniu projektu osób z uprawnieniami w odpowiednich specjalnościch oraz skoordynowanie wykonywanych przez nich czynności. Sporządzenie informacji nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązującego na placu budowy uwzględniającej specyfikę projektowanej budowli. Uzgodnienie projektu i rozwiązań w nim zawartych w zakresie wynikającym z przepisów oraz chcarkteru projektowanego budynku. Uczestniczenie w procesie budowlanym do jego końca i wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu. Projektant ma prawo wstępu na plac budowy w trakcie całego procesu budowlanego oraz ma prawo wstrzymać prace budowlane, gdy stwierdzi odstępstwo od projektu skutkujące powstaniem zagrożenia.

Kierownik budowy

Powinien zostać powołany przed rozpoczęciem prac budowlanych. Do jego obowiązków należy sporządzenie planu BIOZ wynika to z przepisów prawa budowlanego [art. 21a Prawa Budowlanego] w szczególności gdy przewidywany czas prowadzania robót budowlanych przekracz 30 dni - czyli dotyczy to większości inwestycji. Do obowiązków kierownika - natychmiast po przyjęciu obowiązków należy zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi sie tam obiektami, urządzeniami technicznymi oraz innymi elementami podlegającymi ochronie (punkty osnowy geodezyjnej, elementy środowiska przyrodniczego bądź kulturowe podlegające ochronie), prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, prowadzenie budowy zgodnie z projektem, uniemożliwienie dostępu do budowy osobom nieuprawnionym, zgłaszanie inwestorowi do odbiou wszelkich robót zanikających oraz wykonanie sprawdzeń i odbiorów technicznych urządzeń np. przewodów kominowych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Nie zawsze powołanie inspektora jest wymagane. Dotyczy to sytuacji gdy wysokość budynku ponad teren wynosi co najmniej 15m, wymagane jest uwzględnienie wpływu eksploracji górniczej, gdy zastosowano skomplikowane rozwiązania techniczne np. powłoki, łupiny, tarcze, łuki, kopuły, konstrukcje linowe, wiszące, fundamenty inne niż proste, zawierającego elementy nośne o rozpiętości większej niż 12m, wysięgu co najmniej 3m lub wysokości kondygnacji co najmniej 6m, gdy stosujemy elementy sprężane. Czyli w przypadku budynku jednorodzinnego, gospodarczego lub innego realizowanego przez małego inwestora taki przypadek raczej nie wystąpi.